lunes, febrero 17, 2014

IDEARI

Aquest és l'ideari que tenim en el nostre esplai i per tant és des d'on partim a l'hora d'educar als nens/es:


L’ideari (línies bàsiques) del centre és :
1. L’Educació en el temps lleure.
2. L’educació des de i en el medi ambient.
3. El respecte, la convivència i l’educació en i per una societat multicultural i integradora.
4. L’educació en els valors cristians.
5. El model de persona és Jesucrist.
           6. El model de societat és l’Evangeli.

OPCIONS :
El model d’ésser humà és Jesucrist.
- Un ésser amb vocació de ser crític, reflexiu, dinamitzador de la història.
- Un ésser lliure per escollir el seu propi camí, i per tant, responsable dels seus actes.
- Un ésser compromès, que participa activament en la construcció d’una nova societat.
- Un ésser amb capacitat de superació.
- Un ésser solidari, arrelat a la seva comunitat immediata i al seu medi.
- Un ésser creatiu, capaç de canviar al seu entorn per a la seva plena realització.
- Un ésser que estima, serveix i es dóna als altres.
- Tot ésser ha de ser respectat per ell mateix i pels altres.
- Un ésser obert a allò transcendent.

El model de societat és l’Evangeli :
- Creiem en una societat lliure i democràtica, sense diferències socials, i amb prioritat pels valors humans per sobre dels materials.
- Que transformi les actuals estructures socials i afavoreixi el compartir, la donació, l’austeritat, la gratuïtat, en contra de l’individualisme i la comercialització de la societat de consum.
- La persona ha de ser la protagonista de la societat i no un element passiu del canvi social.
- Que promogui el dret de participació a la vida pública i en la gestió de la societat

El model de l’educació :
- És un procés obert i inacabable de maduració que permet un alliberament progressiu i responsable.
- Un desenvolupament de totes les potencialitats que cada persona té, evitant la tendència a un model de persona estandaritzada.
- Transmissió d’una escala de valors, a la vegada fomentant un esperit crític que permetrà a l’infant elaborar la pròpia escala.
- Intercanvi, afecte i mútua influència, encara que no equilibrada, entre educadors i educands.
- La convivència com a mitjà educatiu que fomenta l’aprenentatge.

El model cristià :
- Inclou l’atenció a la dimensió transcendent.
- Que possibilita el descobriment i el seguiment de la persona de Jesús i del seu missatge alliberador a partir del grup, l’acció, del medi natural i cultural, de la festa, del joc, dels valors i dels gestos humanitzadors, desinteressats i gratuïts, a la llum de l’Evangeli i de la fe en l’Església.

Valors a potenciar :
- Activitat, en contra de la passivitat que ofereixen alguns mitjans de comunicació.
- Coneixement i estima del país : costums, història, manera de ser, pobles.
- Capacitat de convivència : sinceritat, paciència, tacte, acceptació, obertura, respecte, etc.
- Potenciar l’exteriorització del pensament, sentiments i manera de ésser de la persona.
- Respecte cap a les persones, altres éssers vius i coses.
- Sentit de la vida comunitària.
- Sensibilitat cap a l’entorn.

OBJECTIUS DEL CENTRE :

1. Aconseguir el desenvolupament harmònic i integral de la persona de l’infant.
2. Respectar i ajudar el desenvolupament de la individualitat del nen en els aspectes físics, intel·lectuals i afectius.
3. Educar els infants en i per a la llibertat i la solidaritat, en convivència democràtica i respecte als drets humans i llibertats fonamentals per a aconseguir formar persones i ciutadans responsables
4. Excloure l’autoritarisme, la competitivitat i els càstigs desproporcionats tant físics com psíquics ; potenciant una educació activa que desenvolupi la iniciativa, creativitat i responsabilitat.
5. Potenciar la coeducació, que no existeixi discriminació per raons de gènere.
6. Afavorir les relacions entre el centre i l’entorn socio-cultural per fer possible una educació arrelada al medi.
7. Treballar per un centre integrador que progressivament faci realitat la igualtat dels drets educatius en el lleure per a tots els infants sense excloure a cap per les seves dificultats psíquiques, físiques, intel·lectuals o socio-culturals.


8. Buscar els camins adients per a la presència i participació responsable dels pares i mares o tutors en el centre.
No hay comentarios:

Publicar un comentario